JURIDISK INFORMATION

PM Kapital & Försäkring AB

Förmedlarföretag för livförsäkring och fondandelar
Organisationsnummer:     556629-1828
Adress: Hållgatan 4,
722 11 Västerås
Telefon: 021-18 54 41
Mobiltelefon: 070-618 04 11
Epost: peder.stare@pmkf.se

 

 

Personuppgiftspolicy och GDPR

Checklista

 

Tystnadsplikt

Samtliga anställda hos PM Kapital & Försäkring AB arbetar under tystnadsplikt.

 

Ersättning för förmedlingen

Upplyses till kund vid presentationstillfället – I rådgivningsdokumentationen om försäkrings-förmedlingen står det specificerat i kronor den exakta ersättning PM Kapital & Försäkring AB erhåller vid varje enskilt tillfälle.

 

 

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som PM Kapital & Försäkring AB kan orsaka sig i samband med försäkrings/fondförmedlingen. Försäkringen är tecknad via Svenska försäkringsförmedlares förening (SFM) hos QBE Insurance (Europe) Limited. SFM har ingått ett gruppförsäkringsavtal med QBE avseende ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare.

Svenska Försäkringsförmedlares Förening/ QBE Insurance (Europe) Limited
Adress: Apelbergsgatan 36, 111 37 Stockholm
Telefon: 08-545 215 40 E-post: info@sfm.se
Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att PM Kapital & Försäkring AB:s agerande har vållat denna, har du möjlighet att rikta krav direkt mot QBE Insurance (Europe) Limited. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta PM Kapital & Försäkring AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Ersättning EUR 1 250 618 per skada och maximalt EUR 2 501 236 för försäkringsperioden om antalet förmedlare högst uppgår till 10. Om antalet fysiska förmedlare högst uppgår till 20 är försäkringsbeloppet för försäkringsperioden maximalt EUR 3 751 854. Om antalet fysiska förmedlare överstiger 20 är försäkringsbeloppet för försäkringsperioden maximalt EUR 5 002 742.

 

 

Penningtvätt

Penningtvättsinstruktion för PM Kapital & Försäkring AB

Denna instruktion har tagits fram i syfte att förhindra att åtgärder vidtas för att dölja eller omsätta vinning från brottslig verksamhet och innehåller följande:

 

Beslut- och rapporteringsordning

Misstänkta penningtvättstransaktioner ska utan dröjsmål handläggas av funktionsansvarig Peder Stare som beslutar om åtgärd i form av anmälan till Finanspolisen. Alla anställda ska rapportera till Peder Stare.

 

Funktionsansvarig

Peder Stare är funktionsansvarig enligt ovan. Peder Stare är utsedd av PM Kapital & Försäkring AB:s styrelse. Peder Stare utgör stöd åt övrig personal i frågor om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.

 

Identitetskontroll

Identitetskontroll skall utföras av en kund som vill inleda en affärsförbindelse enligt följande.

Fysiska personer (som är okända hos företaget) ska, när personen är närvarande, utföras med ledning av certifierade identitetskort eller körkort.

Fysiska personer (som är okända hos företaget) ska, när personen inte är närvarande, utföras genom att två personer styrker riktigheten samt genom att en vidimerad kopia av en identitetshandling skickas in för kontroll av namnteckning.

Juridiska personer (som är okända hos företaget) ska, när företaget är närvarande, kunna uppvisa registreringsbevis eller annan handling som styrker behörigheten.

Juridiska personer (som är okända hos företaget) ska, när företaget inte är närvarande, sända in vidimerad kopia på registreringsbevis.

Om den som genomför identitetskontrollen misstänker att uppgifter som framkommit inte är korrekta ska denne omedelbart meddela detta till funktionsansvarig Peder Stare.

Om den vars identitet ska kontrolleras vägrar att medverka till att identitetskontroll utförs eller identiteten inte går att fastställa ska personens önskemål om att inleda en affärsförbindelse avvisas. Ett sådant förfarande ska omedelbart meddelas till funktionsansvariga Peder Stare.

 

Rutiner för granskning av transaktioner

Särskild granskning ska alltid utföras vid följande transaktioner:

 

Misstanke om brott

Vid misstanke om brott eller oegentligheter ska fråga om motivet till transaktionen inledningsvis ställas till kund. Den anställde ska alltid spara alla aktuella underlag och notera vad som skett. Därefter ska funktionsansvarig Peder Stare medelbart underrättas.

Vid misstanke om oegentligheter ska anmälan göras till Finanspolisen av funktionsansvarig Peder Stare och uppgifter ska lämnas till Finanspolisen utan dröjsmål. Det är alltid den funktionsansvariga Peder Stare som sköter kontakterna med Finanspolisen.

Slutligen ska ett internt register upprättas avseende anmälningar till Finanspolisen som ska arkiveras hos företaget.

 

Rutiner för bevarande av handlingar

De handlingar och uppgifter som använts och framkommit vid identitetskontroll av kund ska sparas och arkiveras i fem år efter det att affärsförbindelsen upphörde, dock inte kortare än vad som följer av bokföringslagen. Handlingar ska arkiveras på ett sätt som är tillåtet för räkenskapsmaterial.

 

Utbildning

Funktionsansvarig Peder Stare ska tillse att de anställda som handlägger kundärenden får relevant information och/eller utbildning erbjuds de anställda i företaget kring regelverket för penningtvätt samt hur man ska hantera olika situationer som kan uppstå i samband med tillämpningen av denna instruktion.

Denna instruktion är fastställd av PM Kapital & Försäkring AB:s styrelse i Januari 2020.

Kontaktuppgifter till Finanspolisen:
Rikskriminalpolisen/Finanspolisen
Box 122 56
102 26 STOCKHOLM
Tel: 08-401 38 00
Fax: 08-650 13 54
E-post: fipo@polisen.se

 

 

Klagomål och tvister

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot PM Kapital & Försäkring AB rörande förmedling av försäkring eller förmedling eller investeringsrådgivning av andelar i investeringsfonder, vänligen kontakta Peder Stare på peder.stare@pmkf.se. Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig informationen. Klagomålet ska besvaras snarast. Om klagomålet inte kan besvaras inom 14 dagar ska den klagande inom nämnda tid få ett skriftligt besked om handläggningen av klagomålet samt när ett svar kan förväntas komma. Du som är konsument kan även få hjälp av Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå
Karlavägen 108, 104 51 Stockholm, Telefon: 0200 - 22 58 00. www.konsumenternas.se

Du kan även vända dig till den kommunala konsumentvägledningen.

 

 

Etiska regler

Etiska Regler

Som försäkringsförmedlare skall företaget och dess anställda alltid agera i enlighet med lagen om försäkringsförmedling samt därtill kompletterande regelverk såsom föreskrifter och allmänna råd. Vidare skall företaget och dess anställda alltid följa Svenska försäkringsförmedlares förenings, Sfm, stadgar i vilka etiska regler utgör en viktig beståndsdel.

Företaget och dess anställda får inte ta emot gåvor i strid med gällande regelverk för mutor, vare sig från uppdragsgivare, försäkringsbolag, fondbolag eller andra. Vid osäkerhet i detta avseende ska den anställda alltid stämma av med en överordnad och om sådan saknas till exempel med Sfm. Som försäkringsförmedlare får företaget och dess anställda endast förmedla försäkring och i förekommande fall andelar i värdepappersfonder i enlighet med de tillstånd som ansökts om och som har beviljats av Finansinspektionen och registrerats av bolagsverket. Vid osäkerhet i detta avseende ska den anställda alltid stämma av med en överordnad och om sådan saknas till exempel med Sfm.

Företaget och dess anställda skall alltid företräda uppdragsgivarens intressen på bästa sätt. Vid eventuell intressekonflikt skall alltid kundens intressen prioriteras. Vid osäkerhet i detta avseende ska den anställda alltid stämma av med en överordnad och om sådan saknas till exempel med Sfm.

Företaget och dess anställda får aldrig göra obehöriga röjanden om kunders förhållanden som företaget och dess anställda fått kännedom om. Vid osäkerhet i detta avseende ska den anställda alltid stämma av med en överordnad och om sådan saknas till exempel med Sfm.

Företaget och dess anställda informerar och dokumenterar alltid alla kundärenden. Kunden får i samband med detta alltid information om vem som är klagomålsansvarig vid ett eventuellt missnöje med förmedlingen.

Företaget och dess anställda skall alltid behandla alla kundärenden med största möjliga skicklighet, omsorg och utan dröjsmål.

Alla anställda hos företaget skall alltid informeras om dessa riktlinjer. Företaget skall kontinuerligt följa upp att dessa riktlinjer efterlevs.

Företaget skall vid ändringar av regelverk m.m. revidera dessa riktlinjer så att de blir relevanta för verksamheten.

Styrelsen, eller en person utsedd av styrelsen, ansvarar för att alla anställda informerats om innehållet i dessa riktlinjer.

Dessa riktlinjer är fastställda av styrelsen för PM Kapital & Försäkring AB i januari 2020.

 

 

Tillstånd och tillsyn

PM Kapital & Försäkring AB:s tillstånd

2006-11-09 Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare.
2006-11-09 Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (direkt) försäkringsförmedling.

Tillstånden innebär att PM Kapital & Försäkring AB och dess försäkringsförmedlare får förmedla alla slag av livförsäkringar samt andelar i investeringsfonder. Vidare får bolaget och dess försäkringsförmedlare lämna investeringsråd avseende andelar i investeringsfonder. Urvalet av försäkringsgivare och övriga produktleverantörer är baserade på en opartisk analys baserat på våra faktiska erfarenheter utifrån en samlad bedömning hos de försäkringsgivare och produktbolag vi samarbetar med.

 

Tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen är den tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över PM Kapital & Försäkring AB:s verksamhet inom ovan nämnda tillståndsområden. Finansinspektionen kan på begäran också lämna upplysning om huruvida en anställd hos PM Kapital & Försäkring AB har rätt att förmedla försäkring och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
www.fi.se
PM Kapital & Försäkring AB:s registrering kontrolleras hos Bolagsverket.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se